Nawigacja

Matematyka Język polski Historia i społeczeństwo Język nowożytny Przyroda Plastyka Muzyka Zajęcia komputerowe Zajęcia techniczne Wychowanie fizyczne Edukacja wczesnoszkolna Tekstowa podstrona

PSO/WYMAGANIA SZKOŁA PODSTAWOWA

Matematyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  
Z MATEMATYKI    
ROK SZKOLNY 2015/2016    
DOROTA KRIGER JOANNA GRANDTKE JANINA SZUPIEŃKO PAWEŁ GRANDTKE                 
 2
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WEDLÓW TUCZYŃSKICH W TUCZNIE  
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI  
I.Obszary i formy aktywności uczniów podlegające ocenianiu:  
Obszary: 1.Wiedza, wysiłek, postępy w uczeniu się, zdolności, postawy. 2.Wiadomości i umiejętności ( wnioskowanie, formułowanie myśli, prezentacja własnego punktu myślenia). 3. Metoda pracy, wynik końcowy.  
Formy aktywności: 1. Sprawdziany ( prace klasowe), testy obejmujące większy zakres materiału. 2. Kartkówki obejmujące dwie ostatnie lekcje. 3. Odpowiedź ustna. 4. Przygotowanie ( lub nieprzygotowanie ) do lekcji, w tym zeszyt  i przybory. 5. Zadania domowe. 6. Pisemne indywidualne prace na lekcji. 7. Prace w grupach. 8. Aktywność podczas lekcji. 9. Prace długoterminowe. 10. Udział w konkursach matematycznych.   
     II. Kryteria oceny poszczególnych form aktywności:                          
Formy aktywności Kryteria oceny prace klasowe, kartkówki, praca domowa. oceniane są trzy elementy rozwiązania: - metoda (wybór prawidłowej drogi postępowania, analiza, wybór wzoru), - wykonanie ( podstawienie do wzoru, obliczenia),punkty przyznawane są za obliczenia cząstkowe, - rezultat ( wynik, sprawdzenie z warunkami zadania). testy - zaliczona jest poprawna odpowiedź prace długoterminowe - zrozumienie zadania, - zaangażowanie, - zaplanowanie i realizacja rozwiązań, - prezentacja poszczególnych wyników, - zastosowanie posiadanej wiedzy przedmiotowej. praca w grupach - akceptowanie ustalonych zasad pracy w grupie,  - planowanie wspólnych działań, - współudział w podejmowaniu decyzji, - udział dyskusji i słuchanie innych, - uzasadnienie swojego stanowiska,  - prezentowanie rezultatów pracy grupy przez ucznia.   
 3
przygotowanie do lekcji
- wkład pracy własnej ucznia, - przygotowanie merytoryczne do zajęć. aktywność na lekcji - częste zgłaszanie się, - udzielanie poprawnej odpowiedzi, - prezentacja wiedzy na forum klasy. udział   w konkursach matematycznych - aktywny udział w pracy koła matematycznego, - udział i bardzo dobre wyniki w konkursach matematycznych.  
                                                                                                                Ocenę końcową (OK) obliczamy według wzoru na średnią ważoną. Wynik zaokrąglamy według zasad matematycznych.  
III. Kryteria wymagań na daną ocenę w pracach pisemnych:   
PRACE KLASOWE 0%- 29%- ocena niedostateczna 30%- 49%- ocena dopuszczająca 50%- 74%- ocena dostateczna 75%- 85%- ocena dobra 86%- 95%- ocena bardzo dobra 96%- 100% ocena celująca  
KARTKÓWKI 0%- 29%- ocena niedostateczna 30%- 49%- ocena dopuszczająca 50%- 74%- ocena dostateczna 75%- 89%- ocena dobra 90%- 100%- ocena bardzo dobra  
 
„Waga” przydzielona poszczególnym wskaźnikom osiągnięć uczniów jest następująca:  Wskaźniki osiągnięć uczniów
„Waga”
                                           prace klasowe sprawdziany zadania domowe praca na lekcji zeszyt przedmiotowy praca w grupach odpowiedzi ustne prace długoterminowe kartkówki aktywność
5 5 1 1 1 1 2 2 3 1
 4
projekt edukacyjny laureaci konkursów matematycznych
2 10  
Ocenę końcową (OK) obliczamy według wzoru na średnią ważoną. Wynik zaokrąglamy według zasad matematycznych.  
Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:  
Średnia ważona stopień 1,74 i poniżej niedostateczny 1,75- 2,74 dopuszczający 2,75- 3,74 dostateczny 3,75- 4,74 dobry 4,75- 5,50 bardzo dobry 5,51- 6,00 celujący   
IV. Kontrakt między uczniem a nauczycielem:  
1. Na pierwszej lekcji matematyki w danym roku szkolnym nauczyciel zapoznaje uczniów  z przedmiotowym systemem oceniania z matematyki. 2. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 3. Ocenianiu podlegają wszystkie wymienione obszary aktywności. 4. Uczeń ma obowiązek rzetelnego przygotowania się do lekcji matematyki. 5. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji wtedy, gdy: - nie wykonał zadania domowego, - nie przyniósł przyborów geometrycznych lub zeszytu, - nie jest przygotowany do lekcji. Za każde zgłoszenie takiego faktu otrzymuje minus. Trzy takie minusy równoważne są ocenie niedostatecznej. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji zgłaszane jest na początku zajęć. 6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić brakującą lub źle napisaną pracę domową na następną lekcję. 7. Za nieodrobioną pracę domową, bez zgłoszenia nauczycielowi ( brak zeszytu, przyborów geometrycznych) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 8. Prace kontrolne są obowiązkowe. 9. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową lub sprawdzian z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. 10. Uczeń, który nie był obecny na pracy klasowej i nie usprawiedliwił nieobecności, pisze ją na tej lekcji, na której pojawił się po raz pierwszy. 11. Uczeń może raz poprawić ocenę niedostateczną, dopuszczającą, dostateczną, dobrą z pracy klasowej lub sprawdzianu, w terminie dwóch tygodni od otrzymania sprawdzonej pracy. 12. Ocena otrzymana z poprawy jest ostateczną nawet, jeżeli jest ona oceną gorszą. 13. Na koniec semestru nie przewiduje się poprawy ocen cząstkowych i zaliczania poszczególnych partii materiału. 14. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na semestr, uczeń zalicza wskazane partie materiału w terminie ustalonym z nauczycielem. 15. Nieobecność jednego dnia nie zwalnia z przygotowania ucznia do lekcji. 16. Za aktywną pracę na lekcji uczeń może otrzymać „+”. Pięć plusów jest równoważne ocenie bardzo dobrej.
 5
17. Za ewidentny i celowy brak pracy na lekcji, uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną. 18. Za szczególne osiągnięcia na lekcji, błyskotliwe pomysły, pomoc kolegom uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą. 19. W sytuacji, gdy uczeń przeszkadza w prowadzeniu lekcji nauczyciel ma prawo sądzić, ze uczeń rozumie wszystkie zagadnienia matematyczne  i poprosić go do odpowiedzi. 20. Jeśli uczeń bez poważnego powodu spóźnił się na lekcję, to nauczyciel ma prawo zadać mu dodatkową pracę domową. 21. Decyzję o możliwości poprawy kartkówki podejmuje nauczyciel. 22. Obowiązkowe materiały na lekcji to: podręcznik, zeszyt, przybory geometryczne. 23. Przy wpisaniu ocen z prac pisemnych do dziennika uczeń dostaje do wglądu swoją pracę wraz z informacją zwrotną. 24. Rodzic może zobaczyć każdą pracę pisemną dziecka, podczas dyżurów nauczycieli,       w każdy pierwszy wtorek miesiąca.   
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki  w roku szkolnym 2015/2016   Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  - nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,  - nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.   
Ocenę dopuszczająca (K- wymagania konieczne) otrzymuje uczeń, który: -posiada minimum wiadomości i umiejętności wynikające z treści podstawy programowej, niezbędne w dalszej edukacji i użyteczne w życiu -potrafi samodzielnie przedstawić najważniejsze definicje, twierdzenia, własności, konstrukcje  z zakresu przerobionego materiału, -sprawdziany  pisze w większości przynajmniej na ocenę dopuszczającą, -stara się brać udział w zajęciach zespołu wyrównawczego, -w miarę swoich możliwości odrabia zadania domowe, -rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności.   
Ocenę dostateczną (P- wymagania podstawowe) otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę i umiejętności wynikające z treści podstawy programowej możliwe do opanowania przez ucznia przeciętnie zdolnego, przydatne na wyższych etapach kształcenia -rozwiązuje samodzielnie zadania matematyczne o niewielkim stopniu trudności -sprawdziany pisze na ocenę pozytywną (dostateczną lub co najmniej dopuszczającą) -przygotowuje się dość systematycznie do zajęć i stara się brać w miarę aktywny udział w lekcji -potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł, -potrafi z niewielką pomocą nauczyciela wykorzystać zdobyte wiadomości do rozwiązywania zadań  i problemów.  
Ocenę dobrą (R- wymagania rozszerzające)otrzymuje uczeń, który:  -posiada wiedzę i umiejętności wynikające z podstawy programowej -potrafi logicznie myśleć -sprawdziany pisze w większości na ocenę dobrą
 6
-systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział -potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika -wykorzystuje przy samodzielnym rozwiązywaniu zadań dostępne materiały -poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią -potrafi współpracować w grupie  
Ocenę bardzo dobrą  (D- wymagania dopełniające) otrzymuje uczeń, który:  -ma opanowaną wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie programu klasy -potrafi samodzielnie i logicznie myśleć -sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań o dużym stopniu trudności, a także potrafi je stosować w nowych sytuacjach -potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika oraz dokonywać ich analizy -samodzielnie i umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy -aktywnie pracuje w grupie, samodzielnie rozwiązuje problemy -w większości sprawdziany pisze na oceny bardzo dobre -systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy -bierze udział w konkursach matematycznych na szczeblu szkolnym  
Ocenę celującą (W- wymagania wykraczające) otrzymuje uczeń, który: -biegle rozwiązuje problemy -stosuje rozwiązania nietypowe -potrafi formułować problemy i dokonywać analizy nowych zjawisk -jest samodzielny w twórczym rozwijaniu własnych uzdolnień -systematycznie poszerza swoją wiedzę korzystając z literatury i Internetu -jeżeli jest możliwość uczestniczy w zajęciach kółka matematycznego -bierze udział w konkursach i olimpiadach matematycznych na szczeblu wyższym niż szkolny  
Kryteria oceny okresowej i rocznej:
 Na ocenę semestralną największy wpływ mają oceny uzyskane z klasówek i kartkówek.  Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanej oceny półrocznej i ocen cząstkowych uzyskanych w drugim półroczu  Ocenę klasyfikacyjną semestralną ustala nauczyciel na podstawie  ocen cząstkowych,  
                                a)      stopień opanowania materiału
b)      postępy ucznia
c)      aktywność
d)      systematyczność i pilność
e)      samodzielność pracy
f)        wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
g)      prezentacje przez uczniów własnej pracy
h)      rozwiązywanie dodatkowych zadań  
 7
Szczegółowe zasady klasyfikacji semestralnej i rocznej określone są w WSO.  
  Uczniowie, którzy mają opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o obniżeniu (dostosowaniu) wymagań edukacyjnych lub indywidualizacji pracy z uczniem otrzymują stopień dopuszczający, jeżeli opanują zakres wiadomości i umiejętności określonych indywidualnie dla każdego ucznia, zgodnie z zaleceniami poradni.         
   ,                             

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie
    ul.Szkolna 41
    78-640 Tuczno
  • (67)2593360

Galeria zdjęć