Nawigacja

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/UCZNIÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIA / RODZICA
 1)      Administratorem danych osobowych Pani/Pana/ucznia jest Szkoła Podstawowa im. Wedlów – Tuczyńskich  w Tucznie, ul. Szkolna 41. Kontakt ze szkołą jest możliwy pod numerem telefonu 67 2593360 oraz pod adresem poczty elektronicznej:  tuczno@wp.pl
2)       Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) Danutą Błażewicz jest możliwy pod adresem ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno lub pod adresem poczty elektronicznej inspektor@tuczno.pl
3)  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie np. art. 6 ust. 1 lit.,a, b, c oraz f ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, 2203, 2361), Rozporządzenia MEN z 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1643 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2016 poz. 1368 ze zm.).              w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
4) Dane osobowe związane z wizerunkiem Pana/Pani/ ucznia będą przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej szkoły, profili społecznościowych szkoły, tablicy informacyjnej oraz kronice szkolnej w formie zdjęć oraz filmów na potrzeby promocji szkoły w środowisku lokalnym.
5) Pani/Pana/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum lub/oraz do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie;
6)  odbiorcami danych osobowych są:
a) Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Urząd Miejski w Tucznie, Kuratorium Oświaty, Poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
b) higienistka szkolna) – w zakresie  stanu zdrowia  dziecka (ucznia Szkoły),
c) inspektor BHP Szkoły,
d) kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, podmioty ubezpieczające uczniów, organizatorzy wycieczek szkolnych,
e) inne Szkoły, organizacje którym Szkoła udostępnia dane osobowe ucznia w ramach uczestnictwa ucznia
w olimpiadach, konkursach międzyszkolnych i szkolnych;
7)  Posiada Pani/Pan /posiadasz prawo żądania od szkoły dostępu do danych osobowych której dane dotyczą, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
8)  Posiada Pani/Pan /posiadasz  prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonała przed jej cofnięciem;
10)    Posiada Pani/Pan /posiadasz  prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11)   Podanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych oraz dla celów kształcenia w Szkole jest wymogiem ustawowym i ich niepodanie może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Szkoły.

  Dyrektor Izabela Krajnik
Administrator Danych Osobowych

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie
    ul.Szkolna 41
    78-640 Tuczno
  • (67)2593360

Galeria zdjęć