Nawigacja

Szkolny Klub Wolontariusza

 

Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół im Wedlów Tuczyńskich w Tucznie powstał w grudniu 2009r. Powstanie klubu jest jednym z elementów programu Stowarzyszenia POLITES "Jestem więc zmieniam" . Projekt „Jestem, więc zmieniam!” wspiera organizacje i instytucje (przede wszystkim szkolne kluby wolontariusza) w  działaniach na rzecz zmiany w środowisku lokalnym. Tytułowe zmiany zachodzą na dwóch płaszczyznach: na płaszczyźnie indywidualnej poprzez wolontariat oraz na płaszczyźnie społecznej poprzez aktywność lokalną.W Projekcie uczestniczą nauczyciele i pedagodzy, którzy postanowili stworzyć Szkolny Klub Wolontariusza, będący inkubatorem aktywności  młodzieży i dzięki któremu współpraca z wolontariuszami podejmowana będzie w sposób profesjonalny. Koordynatorem i opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza  jest pedagog Honorata Stocka. Wolontariusze zostali przeszkoleni przez panią Annę Graczyk- Osowską oraz Wojciecha Spychałę –pracowników Stowarzyszenia POLITES. Szkolenia dotyczyły podstawowych wiadomości dotyczących wolontariatu oraz wprowadzeniu zmiany czyli jakiegoś działania na płaszczyźnie społecznej. 

 

 Troszkę teorii:

Wolontariat – to działanie, którego celem jest zmiana - taka, która dzieje się w człowieku, w jego postawie do drugiego człowieka i do świata w ogóle, ale przede wszystkim wolontariat oznacza zmianę w myśleniu o samym sobie.

We współczesnym znaczeniu rozumiemy przez wolontariat bezpłatną, dobrowolną, ochotniczą i świadomą pracę na rzecz innych, z wyłączeniem więzi rodzinnych i przyjacielskich.

Bezpłatność a bezinteresowność: wolontariusze nie otrzymują za swoją aktywność wynagrodzenia, przez co należy rozumieć, że nie jest to forma zarobku. Nie oznacza to jednak, że wolontariat nie przynosi wolontariuszowi żadnych korzyści. Im więcej własnych potrzeb możemy zaspokoić dzięki podjętemu wolontariatowi, tym bardziej zmotywowani będziemy do kontynuowania swoich działań na rzecz innych. Poznawanie ciekawych ludzi, podnoszenie swoich umiejętności, satysfakcja z pomagania czy wspólne ogniska i pikniki to tylko niektóre z możliwych form motywowania i nagradzania ludzi dobrej woli. Wolontariat, który bawi, uczy i sprzyja rozwojowi człowieka ma największe szanse powodzenia. Inwestycja w rozwój wolontariuszy to podstawa ich satysfakcjonowania.

Dobrowolność: wolontariat to aktywność wynikająca z wolnego wyboru. Wolontariusz oferuje ze swojej strony pewną ilość czasu oraz wartości, którymi chce podzielić się z innymi. Posiada równocześnie pewne oczekiwania i potrzeby, które za pomocą udziału w wolontariacie mogą zostać zrealizowane. Powstaje wówczas między nim a organizacją, na rzecz której działa, pewien nieformalny układ, zwany przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu „kontraktem oczekiwań”. Jest on oparty na zasadach partnerstwa i współpracy. Wolontariusz wspiera cele stawiane przez organizację oraz utożsamia się z jej wartościami. Dobrze się dzieje, kiedy z kolei członkowie etatowego personelu pamiętają, że wolontariusz towarzyszy im i wzbogaca ich pracę dlatego, że chce, a nie dlatego, że musi.

Świadomość: wolontariat oparty jest na wolności wyboru i wynika z chęci pomagania. Chociaż nie jest on pracą płatną, stawia przed wolontariuszem pewne wymagania, których powinien być on świadom. Z podjęciem decyzji o przystąpieniu do wolontariatu łączy się odpowiedzialność oraz świadomość praw i obowiązków, które z danej aktywności wynikają. Kandydat na wolontariusza powinien zastanowić się, jaką ilość swojego czasu wolnego może i chce przeznaczyć na społeczną aktywność oraz jaki jej rodzaj będzie odpowiadał jego zainteresowaniom i predyspozycjom. Dobrze przemyślany wybór pozwoli czerpać korzyści samemu wolontariuszowi oraz adresatom jego działań. Pochopna decyzja grozi natomiast niezadowoleniem i może w skutku zawieść oczekiwania tych, których zaczęliśmy wspierać.

 

 Wolontariusze działają  wszędzie tam, gdzie ich pomoc jest potrzebna. Nie tylko w obszarze pomocy społecznej, lecz w każdej dziedzinie życia społecznego i środowiska naturalnego. Najwięcej wolontariuszy angażuje się w Polsce w prace na rzecz edukacji, oświaty, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą (24,2%) oraz pomocy charytatywnej dla najuboższych (18,5 %).

Wolontariusze wspierają działania zatrudnionej kadry domów dziecka, szpitali, domów kombatanta, telefonów zaufania i innych instytucji bądź też uczestniczą w różnego rodzajach programach wsparcia w organizacjach pozarządowych. Trudno dziś sobie wyobrazić funkcjonowanie społeczeństwa bez wolontariatu. Uzupełnia bowiem nie tylko luki na polu usług oferowanych potrzebującym, ale przede wszystkim ze względu na kulturę i wartości, jakie sobą przedstawia. Ludzie, którzy decydują się zostać wolontariuszami pokazują, w jaki sposób można dzielić swoje życie z drugim człowiekiem. Wolontariusze poświęcają swój czas, energię. Bardzo często zdarza się, że posiadają wysokie kwalifikacje i obszerną wiedzę z zakresu wykonywanych świadczeń. Jednocześnie charakteryzują się determinacją, zdecydowaniem i empatią, które to cechy są podstawowymi w pełnieniu roli wolontariusza. Są to osoby w różnym wieku, zajmujące różne pozycje społeczne, coraz częściej pracujące zawodowo.

Korzyści płynące z podejmowania działań wolontarystycznych można podzielić na trzy kategorie. Są one tak różne, jak różni są ludzie. Niżej wymienione korzyści mogą się przenikać, zmieniać, występować z różnym natężeniem.

Korzyści społeczne: poprzez wolontariat człowiek zyskuje płaszczyznę do przebywania z innymi ludźmi. Dąży do nawiązania przyjaźni i znalezienia grupy odniesienia. Dzięki wolontariatowi może w ciekawy sposób spędzić z innymi czas wolny, nie czuje się samotny. Korzyść społeczna wynikająca z wolontariatu to również zdobycie określonego statusu w otoczeniu społecznym i możliwość identyfikacji z innymi. Warto zatem pamiętać o takich sposobach gratyfikacji wolontariuszy, które będą podtrzymywać poczucie jedności i bycia w grupie, jak np. koszulki, odznaki czy legitymacje.

Korzyści psychologiczne: wiążą się najczęściej z wyznawanymi przez wolontariusza wartościami i osobistymi przeżyciami. Niektórzy ludzie wybierają wolontariat, aby odwdzięczyć się za dobro, którego niegdyś od kogoś doznali. Mogą w taki właśnie sposób spłacić „dług wdzięczności”. Korzyści psychologiczne to również poszukiwanie autorytetów, działanie na rzecz ważnej idei czy z pobudek religijnych. Niezmiernie istotne wydaje się poczucie bycia potrzebnym.

Korzyści pragmatyczne: wolontariat to nieograniczone pole edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Wielu wolontariuszy przyznaje, że dzięki podjętej aktywności podnieśli swoje umiejętności oraz zdobyli bezcenne doświadczenia, potrzebne niekiedy w przyszłej pracy zawodowej. Należy pamiętać, że wolontariusz po zakończonej aktywności może zwrócić się do organizacji/instytucji, w której działał, o wydanie zaświadczenia i opinii o swojej pracy. Coraz więcej pracodawców uwzględnia takie dokumenty podczas procesu rekrutacyjnego. A doświadczenie z wolontariatem dowodzi, że kandydat jest zmotywowany i podejmował się nie tylko obligatoryjnych czynności, ale również samodzielnie poszukiwał różnych form samorealizacji.

Wolontariusz stoi przed szansą wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia na nowych polach i wywarcia wpływu na zmiany społeczne. Przysługują mu prawa zagwarantowane w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również inne przywileje, o których powinien pamiętać.

Staramy się w swojej codziennej działalności uświadamiać wolontariuszom, że przede wszystkim mają prawo pytać. Wolontariat powinien odbywać się w atmosferze uczenia się, w której nie wstydzimy się błądzić, nie boimy się nie wiedzieć czegoś i prosić o wyjaśnienie. Wolontariusz ma prawo do popełniania błędów, przy czym jego obowiązkiem jest wyciąganie z nich wniosków. Najlepszym rozwiązaniem dla każdej organizacji korzystającej ze wsparcia wolontariuszy jest wytypowanie wśród swojego personelu osoby pełniącej funkcję koordynatora pracy wolontariuszy. Wówczas nikt nie ma wątpliwości, przed kim wolontariusz odpowiada za wykonanie powierzonych mu czynności oraz do kogo może zwrócić się o pomoc. Centra Wolontariatu w Polsce oferują członkom organizacji pozarządowych i pracownikom instytucji publicznych nieodpłatne szkolenia z zakresu organizacji i zarządzania pracą wolontariuszy. Udział w nich pozwala zdobyć wiedzę z zakresu motywowania, rekrutowania i nagradzania wolontariuszy oraz zagadnień prawnych związanych ze współpracą z nimi.

Prawem wolontariusza jest także podjęcie decyzji o rezygnacji z wolontariatu. Może on stwierdzić, że nie czuje się gotowy  do podjęcia dużej odpowiedzialności powiązanej z jego pracą. Powinien wówczas zgłosić się do swojego koordynatora i porozmawiać z nim o tym, pamiętając, że wolontariat to zobowiązanie oraz relacja z drugim człowiekiem, której nie można zerwać bez słowa wyjaśnienia.

Wolontariusz ma prawo:
1. Mieć jasno określony zakres pracy.
2. Zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej wykonywaniem zadań.
3. Mieć zapewniony udział w formowaniu programu, w którym uczestniczy. Zapewni to reprezentację potrzeb i zainteresowań wolontariusza.
4. Być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi mu zadaniami.
5. Być objętym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. Mieć satysfakcję z wykonywanej pracy.
7. Być poinformowany o swoich kompetencjach i odpowiedzialności.
8. Do ochrony swoich interesów i nie wywierania na nim presji moralnej do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.
9. Wykorzystać szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
10. Pytać o rzeczy, których nie rozumie.
11. Działać w zespole.
12. Nie powinien ponosić strat finansowych w związku z wykonywaną pracą.


Wolontariusz ma obowiązek:
1. Wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swej pracy i mieć regularny kontakt z tą osobą.
2. Spełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą i nie składać obietnic, których nie jest w stanie spełnić.
3. W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformować o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
4. Zachować dyskrecję w sprawach prywatnych i unikać zachowań, które mogą być źle zrozumiane.
5. Być otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
6. Nie krytykować rzeczy, których nie rozumie. Może się okazać, że są ku nim powody.
7. Być osobą, na której można polegać.
8. Pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się od niego oczekuje.
9. Chętnie uczyć się. Nauka jest nieodłączną częścią dobrze wykonywanej pracy.
10. Starać się być jak najlepszym wolontariuszem

 

 

Spotkania Klubu odbywają się w każdy wtorek na długiej przerwie w gabinecie pedagoga (sala 26) w budynku gimnazjum

Serdecznie zapraszam Honorata Stocka opiekun Klubu:)

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie
    ul.Szkolna 41
    78-640 Tuczno
  • (67)2593360

Galeria zdjęć