DOKUMENTY

  Zarządzenie ws. dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2012/2013

   

  Nr 3/2012/2013

  ZARZĄDZENIE NR 3/2012/2013

  z dnia 30.09.2012 r.

   

  w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  w roku szkolnym 2012/2013
  w Zespole Szkół im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie

   

  Na podstawie: § 1 pkt 3 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogiczne, Samorządu Uczniowskiego  i Rady Rodziców zarządzam, co następuje:

   

  § 1

  Ustalam w Zespole Szkół im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013:

  1. 2 listopada 2012r. – piątek - szkoła podstawowa i gimnazjum
  2. 4 kwietnia 2013r. -  czwartek - szkoła podstawowa
  3. 23, 24, 25 kwietnia 2013r. -  wtorek, środa, czwartek -  gimnazjum
  4. 2 maja 2013r. – czwartek - szkoła podstawowa i gimnazjum
  5. 31 maja 2013 – piątek – szkoła podstawowa i gimnazjum

   

  § 2

  Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów, dlatego zobowiązuję wychowawców klas do rozeznania potrzeb i zebrania informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki oraz przekazania tych informacji dyrektorowi szkoły, nie później niż na 2 dni robocze przed danym dniem wolnym.

   

   

   

  § 3

  Zobowiązuję wychowawców klas do zapoznania uczniów i rodziców z treścią niniejszego zarządzenia – niezwłocznie.

   

  § 4

  Zobowiązuję rodziców uczniów potrzebujących opieki podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych do przekazania tych informacji wychowawcy klasy, nie później niż na 3 dni robocze przed danym dniem wolnym, w sposób uzgodniony z wychowawcą.

   

  § 5

  Informuję, że dni wolne od zajęć dydaktycznych wymienione w ust. 1, nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.

   

  § 6

  Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń.

   

  § 8

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

   

  Dyrektor

  Izabela Krajnik

   

   

  Wiadomości

  Kontakt

  • Zespół Szkół im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie
   ul.Świerczewskiego 41
   78-640 Tuczno
  • (67)2593360

  Galeria zdjęć