DOKUMENTY

  Dodatkowe dni wolne 2015/2016

   

  Uchwała Nr 8

  Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Wedlów Tuczyńskich w Tucznie

                                  ul. Świerczewskiego 41, 78-640 Tuczno                 

  z dnia 15 września 2015r.

  w sprawie pozytywnego zaopiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

  Na podstawie art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. (Dz. U. Nr 186 poz. 1245), rozdz.4 Statutu Szkoły Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

  § 1

  Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała zaproponowane przez dyrektora dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej:

  1. 4 i 5 stycznia 2016r. –poniedziałek, wtorek
  2. 5 kwietnia 2016r. -  środa - wtorek
  3. 2 maja 2016r. – poniedziałek
  4. 27 maja 2016r. – piątek

  § 2

  Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała zaproponowane przez dyrektora dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Gimnazjum:

  1. 4 i 5 stycznia 2016r. –poniedziałek, wtorek
  2. 18, 19, 20 kwietnia 2016r. – poniedziałek, wtorek, środa– egzamin gimnazjalny
  3. 2 maja 2016r. – poniedziałek
  4. 27 maja 2016r. – piątek

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

  Protokołujący                                                                                              Przewodniczący Rady Pedagogicznej

  Monika Głuszek                                                                                              Izabela Krajnik

   

   

  Wiadomości

  Kontakt

  • Zespół Szkół im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie
   ul.Świerczewskiego 41
   78-640 Tuczno
  • (67)2593360

  Galeria zdjęć